Menu

Tài Liệu Archive

Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Học Sinh Chính Xác Nhất

Đối với những học sinh cá biệt thường xuyên đi học muộn, nói chuyện trong lớp, quậy phá, đặc biệt thường xuyên đứng đầu trong sổ đầu bài thì chuyện viết bản kiểm điểm là thường xuyên như lên lớp. Tuy nhiên có trường hợp học sinh viết bản kiểm điểm không phải do nghịch