Menu

admin Archive

First name là gì? Last name là gì? Surname là gì? Hiểu từ A – Z

Nếu bạn đang đăng ký thông tin trên một từ khai hay một diễn dàn online nào đó lúc này bạn sẽ thường thấy các chỗ để điền với tên như sau : “First name” với “Last name” và  “Surname” Lúc này bạn cần phải hiểu được ý nghĩa từ của nó để điền thông